Ceník
TOMAS holding, a.s.                
                     
Sídlo: Dražovice 336, PSČ 683 01                
IČO: 26947765, DIČ: 26947765, bankovní spojení č.ú. 172000488/0600        
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4257    
                     
  CENÍK betonových směsí  a dopravy- 2024  
                     
Kontakty:  Kancelář : tel. 724 020 173, 724 145 655;            
                     Betonárka: tel. 724 535 611                
                     e-mail: betondrazovice@seznam.cz              
                     
Betonové směsi konstrukční - kamenivo Dmax 8/16, 11/22          
Třída betonu Konzistence Stupeň vlivu prostředí ČSN EN 206+A1:2018     Cena bez DPH
dle ČSN EN 206                                                  ČSN P 73 2404:2016        
                     
C 12/15 S1, S3  X0                
                    2380,-
C 16/20 S1, S3  X0; XC1; XC2              
                    2530,-
C 20/25 S1, S3 X0; XC1; XC2; XC3              
                    2640,-
C 25/30 S1, S3  X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XF1; XA1; XA2          
                    2753,-
C 30/37 S3  X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XF1; XA1;XA2      
                    2910,-
                     
C 30/37 S4 X0;XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3         3200,-
                     
Betonové směsi potěrové - kamenivo Dmax4                    
Třída potěru dle ČSN EN Konzistence           Cena bez DPH
13813                    
C 16      S1, S3             2270,-
C 20      S1, S3             2470,-
C 25      S1, S3             2640,-
C 30      S1, S3             2770,-
                     
Směs stmelená cementem                    
Třída pevnosti dle ČSN EN Konzistence           Cena bez DPH 
14227-1                    
KSC I  (C 8/10)   S1               1900,-
                     
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, která bude účtována v zákonné výši.     
O možnosti uplatnění snížené sazby DPH se informujte v kanceláři firmy.      
                     
                     
                     
Příplatky                    
* betonáž o víkendech a svátcích             150 Kč/m3
* v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5°C) při použití zimních opatření, v zimním    
   období automaticky od 15.11. do 15.3.           90 Kč/m3
* použití urychlovače/zpomalovače tuhnutí betonové směsi       100 Kč/m3
* likvidace neodebraného betonu z autodomíchávače         1000 Kč/m3
* při platbě v hotovosti poskytujeme slevu            2 %
* kamenivo 4/8               100 Kč/m3
* zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 3 hodiny     3000
* konzultace či prohlídka staveniště bez následné dodávky betonu a/nebo čerpání 600
* v případě betonáže za nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) a požadavku    
    ze strany odběratele na použití přísad do čerstvého betonu, bude k ceně betonu     
    přiúčtována cena za přísady dle množství a jejich prodejních cen v době použití      
* ceny je možné upravit vzhledem k odebranému množství betonu        
* v případech neuskutečnění betonáže (z důvodu na straně objednavatele) je nutné, aby tuto skutečnost 
oznámil nejméně 3 hod. před plánovaným začátkem betonáže, v opačném případě budou objednavateli 
  naúčtovány  vzniklé náklady                
                     
Věnujte pozornost zpracování a ošetřování betonu  dle platných ČSN, TKP a dalších předpisů   
Kupující nesmí  zasahovat do složení čerstvého betonu, zejména přidáním vody,  vlastní přísady , příměsi, 
nebo smíchat dodávky od různých dodavatelů, při vlastní dopravě kupujícího, neodborném transportu,atd.
jinak neodpovídáme za kvalitu betonu.              
                     
Zkušební výkony                   
* Zhotovení zkušebních těles              220 Kč/ks
* Stanovení pevnosti v tlaku               300 Kč/ks
* Zkouška konzistence sednutí             200 Kč/ks
* Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou           1000 Kč/ks
 Druh a četnost  zkoušek je třeba uvést v objednávce nebo dohodnout ve smlouvě  .     
Objednávku zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12 hodin předchozího dne .    
Kvalitu betonu kontroluje nezávislá akreditovaná laboratoř.          
                     
Doprava betonových směsí                  
Pásmo   Vzdálenost od betonárky      Kč/m3 bez DPH    
                     
1        do 4km         120    
2        5 - 7 km         170    
3       8 - 10 km       225    
4     11 - 12 km       270    
5     13 - 15 km       335    
6     16 - 17 km       380    
7     18 - 20 km       450    
8     21 - 25 km       560    
9     26 - 30 km       670    
10     za každých 5km navíc     60    
V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy resp. upravit 
pásmo. O této skutečnosti bude kupující informován.            
                     
                     
                     
Naložení a prvních 30 min. vykládky             Zdarma  
Každých dalších započatých 15min. vykládky           26 Kč/m3
Použití roury                 17 Kč/m3
* Minimální účtované vytížení vozidla je 6 m3 a to i při odběru menšího množství betonu    
* V případě přepravy na zpoplatněných úsecích bude mýtné doúčtováno dle skutečnosti    
* Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné 
   výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování technických, dodacích podmínek uvedených v tomto ceníku,
   nabídkovém listu a na každém dodacím listu              
                     
Speciální čerpání : mix s pásovým dopravníkem              
Objem bubnu: 9 m3   Dosah:  do  13 m délky -  6m výšky      
Cena výkonu pásu                500 Kč/15min
doprava na stavbu - dle tabulky doprava betonových směsí          
                     
* K výše uvedeným cenám dopravy a příplatků bude účtováno DPH dle platných předpisů  
                     
Betonové bloky:                  
Rozměr:                 Kč/ks bez DPH
180/60/60                 2600  
120/60/60                 1900  
  90/60/60                 1400  
  60/60/60                 1250  
                     
Objednávky betonu a ostatních služeb                
Pracovní dny             do 12:00 předcházejícího dne
Dny pracovního volna           2 dny před pracovním volnem
Dny pracovního klidu - svátky         individuální řešení  
Čerpání betonu včetně zajištění čerpadla        72 hod před začátkem betonáže
Beton s frakcí  kameniva dmax 8          do 12:00 předcházejícího dne
                     
Platnost od 10.1. 2024