Ceník
TOMAS holding, a.s.                  
                       
Sídlo: Dražovice 336, PSČ 683 01                  
IČO: 26947765, DIČ: 26947765, bankovní spojení č.ú. 172000488/0600          
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4257      
                       
  CENÍK betonových směsí  a dopravy- 2020    
                       
Kontakty:  Kancelář : tel. 724 020 173, 724 145 655;              
                Betonárka: tel. 724 535 611                  
                e-mail: betondrazovice@seznam.cz                
                       
Betonové směsi konstrukční - kamenivo Dmax 8-22              
               
Třída betonu Konzistence Stupeň vlivu prostředí Cena bez DPH    Cena s DPH 15% Cena s DPH 21%    
dle ČSN EN 206   ČSN EN 206+A1:2018 Dmax Dmax8  Dmax Dmax8  Dmax Dmax8  
    ČSN P 73 2404:2016   16; 22   16; 22   16;22     
                     
C 8/10 S3      

1590,-  

       -

1829,-   

    - 1924,-       -  
                       
C 12/15 S1, S3  X0     1690,-   1790,-   1944,-   2059,-   2045,-   2166,-    
                       
C 16/20 S1, S3  X0; XC1; XC2   1790,-   1890,-   2059,-   2174,-   2166,-   2287,-    
                       
C 20/25 S1, S3 X0; XC1; XC2; XC3   1890,-   1990,-   2174,-   2289,-     2287,-   2408,-    
                       
C 25/30 S1, S3  X0; XC1; XC2; XC3; XC4;  1990,-   2090,-   2289,-   2404,-   2408,-   2529,-    
    XD1; XD2; XF1; XA1; XA2              
                   
C 30/37 S3  X0; XC1; XC2; XC3; XC4;  2200,-          - 2530,-       - 2662,-       -  
    XD1; XD2; XD3; XF1; XA1;XA2              
                   
Betonové směsi potěrové - kamenivo Dmax4                      
                       
Třída potěru dle ČSN EN Konzistence   Cena bez DPH Cena s DPH15%      Cena s DPH 21%  
13813                      
                       
B 7,5   S1, S3
    1500,-   1725,-   1815,-  
C 12   S1, S3
    1600,-   1840,-   1936,-  
C 16    S1, S3
    1700,-   1955,-   2057,-  
C 20    S1, S3
    1800,-   2070,-   2178,-  
C 25    S1, S3
    1900,-   2185,-   2299,-  
C 30    S1, S3
    2000,-   2300,-   2420,-  
                       
Směs stmelená cementem                      
                       
Třída pevnosti dle ČSN EN Konzistence   Cena bez DPH  Cena s DPH 15%    Cena s DPH 21%  
14227-1                      
                       
KSC I (C8/10)   S1  
  1430,-
1645,-
1730,-  
KSC II (C6/8)   S1  
  1400,-
1610,-
1694,-  
                       
Příplatky                      
                       
* betonáž o víkendech a svátcích             5 %  
* v podmínkách s nízkými teplotami (pod +5°C) při použití zimních opatření, v zimním      
   období automaticky od 15.11. do 15.3.           90 Kč/m3  
* použití urychlovače/zpomalovače tuhnutí betonové směsi       100 Kč/m3  
* likvidace neodebraného betonu z autodomíchávače         1000 Kč/m3  
* při platbě v hotovosti poskytujeme slevu            2 %  
* v případě betonáže za nepříznivých klimatických podmínek (dle ČSN) a požadavku      
    ze strany odběratele na použití přísad do čerstvého betonu, bude k ceně betonu       
    přiúčtována cena za přísady dle množství a jejich prodejních cen v době použití        
* ceny je možné upravit vzhledem k odebranému množství betonu          
* v případech neuskutečnění betonáže (z důvodu na straně objednavatele) je nutné, aby tuto skutečnost   
oznámil nejméně 3 hod. před plánovaným začátkem betonáže, v opačném případě budou objednavateli   
  naúčtovány  vzniklé náklady                  
                       
Věnujte pozornost zpracování a ošetřování betonu  dle platných ČSN, TKP a dalších předpisů     
Kupující nesmí  zasahovat do složení čerstvého betonu, zejména přidáním vody,  vlastní přísady , příměsi,   
nebo smíchat dodávky od různých dodavatelů, při vlastní dopravě kupujícího, neodborném transportu,atd.  
jinak neodpovídáme za kvalitu betonu.                
                       
Zkušební výkony                     
                     
* Zhotovení zkušebních těles              220 Kč/ks  
* Stanovení pevnosti v tlaku               300 Kč/ks  
* Zkouška konzistence sednutí             200 Kč/ks  
* Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou           1000 Kč/ks  
 Druh a četnost  zkoušek je třeba uvést v objednávce nebo dohodnout ve smlouvě  .       
Objednávku zkušebních výkonů akceptujeme nejpozději do 12 hodin předchozího dne .      
Kvalitu betonu kontroluje nezávislá akreditovaná laboratoř.            
                       
Doprava betonových směsí                    
                     
Pásmo   Vzdálenost od betonárky       Kč/m3 bez DPH      
                       
1    

  do 4km  

     
120,-      
2       5 - 7 km      
170,-      
3       8 - 10 km    
210,-      
4     11 - 12 km    
255,-      
5     13 - 15 km    
300,-      
6     16 - 17 km    
350,-      
7     18 - 20 km    
390,-      
8     21 - 25 km    
450,-      
9     26 - 30 km  
  520,-      
10     za každých 5km navíc     52,-      
V případě nenadálých dopravních omezení si prodávající vyhrazuje právo změnit cenu dopravy resp. upravit   
pásmo. O této skutečnosti bude kupující informován.              
                       
Naložení a prvních 30 min. vykládky             Zdarma    
Každých dalších započatých 15min. vykládky           26 Kč/m3  
Použití roury                 17 Kč/m3  
* Minimální účtované vytížení vozidla je 4,5m3 a to i při odběru menšího množství betonu      
* V případě přepravy na zpoplatněných úsecích bude mýtné doúčtováno dle skutečnosti      
* Odběratel odpovídá za bezpečný příjezd k místu vykládky a za případný úklid komunikace znečištěné   
   výjezdem vozidel ze stavby a za dodržování technických, dodacích podmínek uvedených v tomto ceníku,  
   nabídkovém listu a na každém dodacím listu                
                       
                       
Speciální čerpání : mix s pásovým dopravníkem                
                 
Objem bubnu: 9 m3   Dosah:  do  13 m délky -  6m výšky        
Cena výkonu pásu                300 Kč/15min  
doprava na stavbu - dle tabulky doprava betonových směsí            
                       
* K výše uvedeným cenám dopravy a příplatků bude účtováno DPH dle platných předpisů    
                       
Objednávky betonu a ostatních služeb                  
                   
Pracovní dny             do 12:00 předcházejícího dne  
Dny pracovního volna           2 dny před pracovním volnem  
Dny pracovního klidu - svátky         individuální řešení    
Čerpání betonu včetně zajištění čerpadla        72 hod před začátkem betonáže  
Beton s frakcí  kameniva dmax 8          do 12:00 předcházejícího dne  
                       
Platnost od 1.2. 2020