Ceník sběrného dvora
                       1/3
TOMAS holding, a.s., Dražovice 336, 683 01  Rousínov    
IČO: 26947765; DIČ: CZ26947765        
             
                  Ceník - materiálů a odpadů - 2024    
Recyklační dvůr Dražovice CZB00417  - areál bývalého ZD - tel. 724 020 173; 724 145 655
Recyklační dvůr Slavkov u Brna CZB01324 -  směr na Křenovice - tel. 724 535 626  
  email: betondrazovice@seznam.cz; faktura@tomasholding.cz    
             
Ukládka sutí kategorie O:        
Kód odpadu Popis odpadu   Odpad nesmí obsahovat Cena bez DPH/t
17 01 01   kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb   nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   120,-
17 01 01   kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb nad 50cm   nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   250,-
17 01 01   kusy betonu z demolic a z rekonstrukcí staveb nad100cm   nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   400,-
17 01 01   kusy železobetonu z demolic a z rekonstrukcí staveb   nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   600,-
17 01 02   cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb do 50 cm   zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   250,-
17 01 02   Ytong, Porfix atd. (odlehčené bloky) a jejich kusy z demolic a z rekonstrukcí staveb    zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   550,-
17 01 02   cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojené maltou) z demolic a z rekonstrukcí staveb nad 50cm   zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami   500,-
17 01 03   střešní krytina z pálené hlíny, obkladové a podlahové keramické dlaždice z demolic a z rekonstrukcí staveb   zeminu, střešní krytinu betonovou a střešní krytinu s obsahem azbestu   300,-
17 01 07   Směs betonu, cihel, tašek a keram. výrobků   odpady s obsahem azbestu, ochranné povlaky s obsahem organických látek, ropné látky      
        odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů   400,-
17 05 04   Zemina a kamení   ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality   350,-
17 03 02   Asfaltové kry bez dehtu   dehet   600,-
17 03 02   Asfalt fézovaný bez dehtu   dehet   200,-
17 03 02   Asfaltové kry bez dehtu nad velikost 50 cm   dehet   800,-
17 05 08   štěrk ze železníčního svršku   nebezpečné látky   150,-
             
Sutě nesmí obsahovat látky, které mají nebezpečné vlastnosti a příměsi, plasty,dřevo, kov.  
             
                    2/3
Recykláty:          
Druh recyklátu       Cena bez DPH/t
Betonový recyklát - frakce 0/5        50,-
Betonový recyklát - frakce 0/63       150,-
Betonový recyklát - frakce 5/32; 32/63       250,-
Asfaltový recyklát - frakce 0/5         30,-
Asfaltový recyklát - frakce 0/63; 5/32; 32/ 63       60,-
Asfaltový recyklát - obrus        150,-
Směsný recyklát     - frakce 0/5       20,-
Směsný recyklát     - frakce 5/32; 32/ 63       30,-
Směsný recyklát      - netříděný 0/63       20,-
Recyklát - zemina       100,-
Recyklát - zemina - katrovaná       200,-
Štěrk recyklát  - frakce 0/5, 5/32, 32/63  (štěrk mimo ČSN)   220,-
             
U recyklátů doporučujeme osobní prohlídku z důvodu předcházení možných reklamací.
             
Štěrky a písky:          
Druh materiálu       Cena bez DPH / t
Písek 0/4 mm - na betonování (Hrušovany)       360,-
Písek 0/4 mm - na zdění (Brodek u Prostějova)     540,-
Kamenivo drcené - DK 4/8mm (Želešice)       630,-
Kamenivo drcené - DK 8/16mm (Želešice)       550,-
Kamenivo drcené - DK 11/22mm (Želešice)       520,-
Kamenivo 0/32 - odval z lomu (Želešice)       380,-
Kamenivo 0/63 - pouze v Dražovicích       300,-
Kamenivo skrývka 0/32  - pouze v Dražovicích        180,-
Kamenivo výsivka 0/90 - pouze v Dražovicích       250,-
Kačírek 16/32mm - pouze v Dražovicích       400,-
Kamenivo drcené 32/63mm (Želešice) - pouze ve Slavkově u Brna   450,-
Doprava:            
Druh vozidla       Cena bez DPH
Přistavení kontejneru     70 Kč/den
Vozidlo MAN (max. 5t) - kontejnerový     25 Kč/km
Nakládka, vykládka - vozidlo MAN     70 Kč/15min
vozidlo MAN (max. 8t) - kontejnerový     33 Kč/km
Nakládka, vykládka - vozidlo MAN     80 Kč/15min
vozidlo SCANIA DSC 9 11 (max. 10t) - kontejnerový   33 Kč/km
Nakládka, vykládka - vozidlo SCANIA     80 Kč/15min
Vozidlo MAN (max. 14t)      38 Kč/km
Nakládka, vykládka - vozidlo MAN     500 Kč/hod
Drcení, třídění           
Druh zařízení       Cena bez DPH / t
Mobilní drtič odpadů     100-150 Kč/t
Mobilní třídič odpadů     30-50 Kč/t
             
Prosíme telefonicky se předem informovat, zda materiál o který máte zájem,
je na skladě a zda je skládka v provozu.      
             
Ceny jsou uvedeny bez DPH.        
                   3/3
             
Vyhrazujeme si právo nepřijmout stavební suť.       
Provozovatel recyklace není odpovědný za případné škody vzniklé odběrateli v případě, je-li provozovatel 
recyklace omezen ve své činnosti na základě vyšší moci (zejména přírodní katastrofy, pandemie  
vládní opatření, úřední či jiná nařízení,uzavření skládky nebo místa určení uložení suti  aj.).  
Na dohodnuté dodávky a lhůty není provozovatel recyklace vázán a je zproštěn povinnosti výkon nebo 
dodávku splnit v  případech, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody,uzavření nebo vyčerpání skládky, 
neprůjezdnosti dopravních zařízení .        
V těchto případech se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou překážky trvaly a nelze od provozovatele recyklace
požadovat náhradu škody . Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je zproštěn
povinnosti výkon nebo dodávku splnit.        
V případě změny cen, bude zaslán nový ceník.      
Před započetím ukládky požadujeme doložit zkoušky o nezávadnosti ukládáné suti (zemina, beton, cihla) dle 
tab. 5.1, 5.2  a 5.3. vyhlášky 273/2021 sb., v případě asfaltů dle zákona 541/2020 Sb.    
Na případné ukládky za podmínek uvedených v tomto ceníku, musí být uzavřena písemná kupní   
smlouva nebo potvrzena písemná objednávka.       
Platba v hotovosti  při převzetí odpadu, formou zálohy nebo smluvně ujednanou v objednávce,smlouvě. 
V případě neuhrazení faktury v době splatnosti, budeme při další ukládce nebo odběru požadovat hotovostní platbu.
             
             
             
Platnost ceníku od 3.1. 2024